วันพุธ, 29 มีนาคม 2566
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี

 

กรณีขอเข้าเป็นผู้เชี่ยวชาญ

 

กรณีขอเข้าเป็นผู้เชี่ยวชาญ
 
 
การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร(2550) กรณีขอเข้าเป็นผู้เชี่ยวชาญ
เอกสารประกอบการขอมีถิ่นที่อยู่
 1. แบบคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (แบบ ตม.9)
 2. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาล (ใบรับรองสุขภาพ อายุไม่เกิน 3 เดือน นับจนถึงวันที่ยื่นคำขอ)
 3. หนังสือรับรองว่าไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมจากประเทศที่ตนมีภูมิลำเนา โดยผ่านการรับรองจากกงสุลไทยในประเทศนั้น ๆ หรือ ผ่านการรับรองจากกงสุลของประเทศนั้น ๆ ในประเทศไทย
 4. สำเนาเอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาของผู้ยื่นคำขอ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่าขึ้นไป ผ่านการรับรองจากกงสุล ของประเทศนั้น ๆ ในประเทศไทย แปลเป็นภาษาไทยและผ่านการับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ
 5. ใบสมัครงาน และหลักฐานการอนุมัติรับเข้าทำงาน รับรองโดยหน่วยงาน นั้น ๆ
 6. หนังสือรับรองการผ่านงาน หรือ ประสบการณ์การทำงาน
 7. หนังสือรับรองประวัติการทำงานจากสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน และสำเนาใบอนุญาตทำงาน ทุกเล่ม และทุกหน้า (ถ้ามี)
 8. หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานที่ผู้ยื่นคำขอทำงานอยู่ โดยให้ระบุรายละเอียดการทำงาน รายได้ต่อเดือน
 9. สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.90) ของผู้ยื่นคำขอ พร้อมหลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 ทวิ ซึ่งรับรองสำเนาโดยเจ้าหน้าที่ของสรรพากร จำนวน 3 ปีจนถึงปีที่ยื่นคำขอ พร้อมใบเสร็จรับเงิน
 10. สำเนาเอกสารการรับเงินรายได้ต่อเดือนจากหน่วยงานที่ผู้ยื่นคำขอทำงานอยู่ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนก่อนหน้าที่ยื่นคำขอ
 11. หนังสือสนับสนุนจากส่วนราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง
 12. หนังสือรับรองจากธนาคาร พร้อมสำเนาบัญชีเงินฝากประจำของผู้ยื่นคำขอ (ถ้ามี)
 13. แผนที่แสดงสถานที่พำนักอาศัย และ สถานที่ทำงาน
 14. สำเนาหนังสือเดินทางที่แสดงว่าได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี (ทุกเล่ม และทุกหน้า)
 15. แบบประวัติบุคคล และแฟ้มระบุรายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัว ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน ความสามารถพิเศษ การบำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศไทย สถานที่ทำงาน ที่พักอาศัย พร้อมรูปถ่ายประกอบ (ให้ใช้แฟ้มโชว์เอกสาร ขนาด เอ 4)
 16. เอกสารอื่น ๆ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควรเรียกเพิ่มเติม
หมายเหตุ

- เอกสารใดเป็นเอกสารส่วนตัว ให้คนต่างด้าวรับรองสำเนาเอง
- เอกสารใดเป็นเอกสารของนิติบุคคล ให้รับรองโดยผู้มีอำนาจลงนามในนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท 
- เอกสารใดเป็นภาษาต่างประเทศ ต้องแปลเป็นภาษาไทย และรับรองคำแปลโดยระบุรายละเอียด 
ของผู้แปลที่สามารถตรวจสอบได้ และผ่านการรับรองการแปลจากกระทรวงการต่างประเทศ

พ.ต.ต.ณัฐวุฒิ กลิ่นเกษร
สว.ตม.จว.ลพบุรี บก.ตม.3

 

 

LINE Official Account

Queue Online  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

000430513
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
37
263
1222
426883
10215
8244
430513

Your IP: 3.238.250.73
2023-03-29 03:41