วันพุธ, 29 มีนาคม 2566
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี

 

รายละเอียดการขอมีถิ่นที่อยู่

 

รายละเอียดการขอมีถิ่นที่อยู่
 
 

คำแนะนำและรายละเอียดสำหรับการยื่นคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (ในโควต้าประจำปี) 
คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ 

1. ต้องถือหนังสือเดินทางของประเทศที่ตนเองถือสัญชาติอยู่ในปัจจุบัน และต้องได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (NON-IMMIGRANT 
VISA) พร้อมกับได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปีมาแล้ว รอบเวลาการพำนักอยู่ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นคำขอ 
2. เหตุผลในการยื่นคำขอ เช่น 
(1) ขอเข้ามาเพื่อการลงทุน 
(2) ขอเข้ามาเพื่อทำงาน
(3) ขอเข้ามาเพื่อเหตุผลทางมนุษยธรรม แบ่งเป็น มีความสัมพันธ์กับบุคคลสัญชาติไทย หรือ มีความสัมพันธ์กับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่แล้ว ได้แก่
- เป็นสามี – ภรรยา 
- เป็นบิดา – มารดา
- เป็นบุตรอายุต่ำกว่า 20 ปี ที่ยังไม่สมรส 
(4) ขอเข้ามาเป็นผู้เชี่ยวชาญ 
(5) กรณีพิเศษเฉพาะราย 

กำหนดวันเปิดรับคำขอ 
หลังจากกระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศกำหนดจำนวนคนต่างด้าวที่จะเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรประจำปี และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงจะสามารถออกประกาศเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรประจำปีได้ และจะสิ้นสุดการเปิดรับคำขอฯ ในวันทำการสุดท้ายของปีนั้น ซึ่งสามารถสอบถามวันเปิดรับคำขอและรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารประกอบคำขอได้ที่ กองกำกับการ 1 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองกรุงเทพมหานคร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ห้อง 301 ชั้น 3) ซอยสวนพลู ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0-2287-3117 หรือ ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองส่วนภูมิภาค และเมื่อเปิดรับคำขอแล้ว คนต่างด้าวจะต้องไปยื่นคำขอด้วยตนเอง พร้อมเอกสารประกอบตามประเภทการยื่นคำขอ และให้นำหนังสือเดินทางฉบับจริงทุกเล่มมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

ขั้นตอนการดำเนินการหลังจากรับคำขอแล้ว 
เจ้าหน้าที่จะประทับตราอนุญาตให้อยู่รอฟังผลการพิจารณา ครั้งแรก 180 วัน ครั้งต่อไป ครั้งละ 180 วัน จนกว่าจะทราบผลการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง 
รับใบนัดหมายให้คนต่างด้าว และผู้เกี่ยวข้องมาสัมภาษณ์ โดยจะมีการทดสอบความสามารถพูดภาษาไทย และฟังภาษาไทย เข้าใจได้ ( คนต่างด้าวจะต้องมาตรงตามวันที่นัดหมาย หากไม่มาตามที่นัดหมายโดยไม่มีเหตุผลอันควร จะถือว่าสละสิทธิ์การยื่นคำขอดังกล่าว ) 
คนต่างด้าวที่มีอายุกว่าสิบสี่ปี (นับจนถึงวันที่ยื่นคำขอ) จะต้องได้รับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังนี้
(1) พิมพ์ลายนิ้วมือคนต่างด้าวดังกล่าว ส่งไปตรวจประวัติที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร เพื่อตรวจสอบว่ามีประวัติกระทำผิดในประเทศไทยหรือไม่
(2) ตรวจสอบหนังสือเดินทางจากระบบบัญชีเฝ้าดู (BLACK LIST) ว่าเป็นบุคคลต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 หรือไม่
(3) ตรวจสอบว่าเป็นบุคคลที่มีหมายจับต่างประเทศ (หมายแดง) จากกองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือไม่ 

การพิจารณา 
พิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง ประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย, กระทรวงการต่างประเทศ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, สำนักงานอัยการสูงสุด, คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, สภาความมั่นคงแห่งชาติ, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาจะคำนึงถึง รายได้ สินทรัพย์ ความรู้ ความสามารถในด้านวิชาชีพ และฐานะในครอบครัวของคนต่างด้าวกับบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย เงื่อนไขเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ บุคลิกภาพ สุขภาพ ความเข้าใจภาษาไทย และเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสมที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และนโยบายของรัฐบาล 
ระยะเวลาในการพิจารณาแต่ละปีมีกำหนดระยะเวลาไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับนโยบายของคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง และกระทรวงมหาดไทย 

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด 
ค่าธรรมเนียมสำหรับการยื่นคำขอ คนละ 7,600 บาท (เจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) - จะได้รับอนุญาตหรือไม่ก็ตาม เงินค่าธรรมเนียมจะไม่คืนให้ 
หากได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ ค่าธรรมเนียมใบสำคัญถิ่นที่อยู่ ฉบับละ 191,400 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งสี่ร้อยบาทถ้วน) สำหรับคนต่างด้าวที่เป็นคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของคนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือ ของบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย ฉบับละ 95,700 บาท (เก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
หมายเหตุ : อัตราค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายได้ ซึ่งหากเปลี่ยนแปลงก็จะต้องชำระค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายใหม่กำหนด

หมายเหตุ 
- เอกสารใดเป็นภาษาต่างประเทศต้องแปลเป็นภาษาไทยโดยระบุรายละเอียดของผู้แปลที่สามารถตรวจสอบได้และรับรองการแปล โดยกระทรวงการต่างประเทศ
- เอกสารนี้ใช้เป็นแนวทางการดำเนินการเบื้องต้นเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และสภาพเศรษฐกิจ สังคม ในปัจจุบัน

คำเตือน การแสดงเอกสาร หรือ ข้อความอันเป็นเท็จเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา


พ.ต.ต.ณัฐวุฒิ กลิ่นเกษร
สว.ตม.จว.ลพบุรี บก.ตม.3

 

 

LINE Official Account

Queue Online  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

000430728
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
252
263
1437
426883
10430
8244
430728

Your IP: 3.238.250.73
2023-03-29 04:42