วันศุกร์, 01 มีนาคม 2567
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี

 

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรีได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์

วันที่ 18 พ.ค.65

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรี

ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณโดยรอบที่ทำการซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีขนาดสูงใหญ่เพื่อป้องกันกิ่งไม้หักจากพายุในช่วงฤดูฝนซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายซึ่งอาจเกิดอันตรายต่อประชาชนผู้มาติดต่อราชการและรถของประชาชนผู้มาติดต่อ โดยในการนี้ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรีได้ขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองลพบุรีช่วยสนับสนุนรถกระเช้าและพนักงานในการตัด แต่งกิ่งไม้ในโอกาสนี้ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรีขอขอบคุณนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลพบุรีและเจ้าหน้าที่เทศบาลเป็นอย่างสูง